Dokument č4 GDPRpoucenieDotknutejOsoby

Informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY )

 

 

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom, či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, pred jeho uzavretím, či po jeho ukončení.

 

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z.  z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kto je prevádzkovateľom?

CONCEPT SK s.r.o.

Kruhová 135, 059 71 Ľubica

IČO: 52931269

DIČ: 2121181711

IČ DPH: SK 2121181711

Tel: 0948 844 856

Email: info@marshalltown.sk

 

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

 

Čo je to poučenie dotknutej osoby?

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel:

 • objednávka tovaru/služieb (e-shop)→ kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom,
 • marketingová komunikácia so zákazníkom → oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (napr. zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu, a pod.);

spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) je oprávnený záujem prevádzkovateľa e-shopu, napríklad informovanie zákazníka o novom tovare a službách daného e-shopu s cieľom podporiť ich predajnosť,

 • marketingová komunikácia s dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu → predchádzajúci súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia,
 • vernostný program → súhlas zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia,
 • spotrebiteľská súťaž → súhlas zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

 • na účely vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, vybavovania reklamácií, uchovávania dokumentácie a záznamov a na základe ostatných oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • odpovede na Váš dopyt; alebo iné
 • cookies → súhlas zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím požadovaných osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. komunikácia s kontaktnými osobami a to na účely zavádzania predzmluvných vzťahov, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií, plnenia predmetu zmluvy alebo záväzku, vymáhania vzniknutej pohľadávky a pod.). Na tomto právnom základe je aj predkadanie ponúk vrámci marketingu.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v schopnosti obhájiť právom chránené záujmy prevádzkovateľa.

 

Aké osobné údaje sú zbierané?

na uzavretie kúpnej zmluvy –titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,

za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom priameho marketingu – titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa,

vernostný program – titul, meno, priezvisko, adresa bydliska alebo e-mailová adresa a prípadne ďalšie údaje (napríklad v závislosti od toho, akým spôsobom sú poskytované výhody plynúce z vernostného programu, resp. v závislosti od iných podmienok účasti vo vernostnom programe nastavených prevádzkovateľom),

spotrebiteľská súťaž – zoznam spracúvaných osobných údajov závisí od podmienok súťaže uvedených v štatúte súťaže, o ktorých majú byť dotknuté osoby informované pred udelením súhlasu so spracúvaním ich osobných údajov na účel súťaže,

 

cookies

Účel, na ktorý slúžia súbory cookie

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookie (Strictly necessary cookies) – Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby používateľ mohol prehliadať webovú stránku a využíval jej funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Ide tiež o súbory cookie, ktoré umožňujú internetovým obchodom držať položky v košíku, keď užívateľ nakupuje online. Tieto súbory cookie sú spravidla súbory cookie first-party (prvej strany). Aj keď sa pre ich spracúvanie nevyžaduje získanie súhlasu od používateľa, používateľovi by malo byť vysvetlené, čo robia a prečo sú potrebné. Súhlas od užívateľa so spracúvaním tohto typu súborov cookie nie je potrebný, keďže bez týchto súborov by samotná webová stránka nedokázala fungovať. Ide o jediný typ súborov cookie, pri ktorom nie je potrebný súhlas.
 • Preferenčné súbory cookie (Preferences cookies) – Tieto súbory cookie sa označujú aj ako „funkčné súbory cookie“ a umožňujú webovým serverom zapamätať si rozhodnutia, ktoré užívateľ vykonal v minulosti, napríklad aký jazyk uprednostňuje, v akom regióne chce mať správy o počasí, alebo aké je jeho používateľské meno a heslo, aby sa používateľ mohol automaticky prihlásiť.
 • Štatistické súbory cookie (Statistics cookies) – Tiež známe ako „výkonnostné súbory cookie“, zhromažďujú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, napríklad ktoré stránky navštívil a na ktoré odkazy klikol. Žiadna z týchto informácií sa nedá použiť na konkrétnu identifikáciu dotknutej osoby. Všetko je agregované, a preto aj anonymizované. Ich jediným účelom je zlepšenie jednotlivých funkcií webových stránok. Patria sem súbory cookie z analytických služieb third-parties (tretích strán), pokiaľ sú súbory cookie použité výhradne pre vlastníka navštívenej webovej stránky.
 • Marketingové súbory cookie (Marketing cookies) – Tieto súbory cookie sledujú online aktivitu používateľov tak, aby pomohli inzerentom zobrazovať relevantnejšiu reklamu alebo obmedzili počet zobrazení reklamy. Táto kategória súborov cookie môže tieto informácie zdieľať s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy majú pôvod v third-parties (tretích stranách).

 

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľ. Zároveň Vaše osobné údaje poskytneme doručovateľom Vašej objednávky.

 

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k nižšie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese : a vaše podnety a žiadosti budú preverené. info@marshalltown.sk

 

 

Aké máte práva?

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

 

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chránime ich všetkými dostupnými prostriedkami, disponujeme vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť: dostupnosť, integritu  a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami, chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,  identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

 

Tieto Informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY ) boli vypracované v spolupráci so spoločnosťou Data Emperor, https://www.dataemperor.sk/.